​شفای خودشیفتگی

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

نبوغ عاطفی: بهبود رابطه عاطفی

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

ازدواج مثبت 360

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474

شفای خودشیفتگی

30
474
شیرینی پایه
 • کیک میان پر گردویی

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : متوسط

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • شیرینی حرفه ای
 • شیرینی ووپی پای

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : پیشرفته

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • نان پایه
  نان حرفه ای
 • نان پسته

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : پیشرفته

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • حلوا
  دکور پایه
  دکور حرفه ای
  شکلات
 • شکلات شاتوت

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : پیشرفته

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • سلامت
 • اسموتی سلامت

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : مبتدی

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • آشپزی عمومی پایه
 • خورش کدو حلوایی

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : متوسط

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • قرمه سبزی

  احسانه بیگی

  امکان دانلود فایل آموزشی
  این دوره ،دارای گواهینامه نمی باشد
  سطح دوره : مبتدی

  تکمیل ظرفیت

  رایگان!
 • آشپزی عمومی حرفه ای