گواهینامه فنی حرفه ای:

می توانید با گذراندن آزمون عملی در آموزشگاه، این گواهینامه را دریافت نمایید. مدرک فنی حرفه ای دارای ارزش قانونی در سطح کشور است.

نمونه 1 گواهینامه فنی و حرفه ای
نمونه 2 گواهینامه فنی و حرفه ای
نمونه 3 گواهینامه فنی و حرفه ای

گواهینامه دیجیتال:

با شرکت در دوره های کارگاهی، این گواهینامه دیجیتال در سایت با نام شما قرار می گیرد و قابل جستجو خواهد بود. این گواهینامه صرفا گذراندن دوره فوق را تایید کرده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

نمونه 1 گواهینامه دیجیتال
نمونه 2 گواهینامه دیجیتال
نمونه 3 گواهینامه دیجیتال