راهنمای انتخاب آموزش های غیرحضوری خانه توانگری

 

 

در این بخش شما میتوانید تمام عناوین آموزش های غیرحضوری خانه توانگری را مشاهده کرده و توضیحات دکتر شیری درباره هریک از این درس ها را ببینید

ویژگی های آموزش غیرحضوری:

مجموعه دروس نبوغ عاطفی

توضیحات دکتر شیری در مورد این مجموعه

 

عناوین موجود در این مجموعه
 
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…

برای مشاهده جزئیات بیشتر بروی تصاویر کلیک کنید

مجموعه رابطه بهتر با خود: من ارزشمند

توضیحات دکتر شیری در مورد این مجموعه

 

عناوین موجود در این مجموعه
 
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…

برای مشاهده جزئیات بیشتر بروی تصاویر کلیک کنید

درس های انتخاب همسر (ازدواج مثبت)

توضیحات دکتر شیری در مورد این مجموعه

 

عناوین موجود در این مجموعه
 
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…
جذابتر شدن و محبوب ماندن
 • نبوغ عاطفی چگونه تعریف می شود و آیا ذاتی است ؟ در این آموزش چه خواهید آموخت ؟
 • چقدر بلدید احساس تان را منتقل کنید ؟
 • نبوغ عاطفی بدرد چه روابطی میخورد ؟ انواع رابطه کدامست‌؟
 • وقتی در یک رابطه حالمان خراب میشود چه کنیم ؟
 • پنج بیسوادى عاطفى را چک کن نداشته باشى و راههاى عالى محبوبیت
 • جلوى محبت اشتباه را حتما بگیر
40 + 20 نکته نبوغ عاطفی
 • بناست رابطه عاطفی چه چیزی به ما بدهد ؟
 • چگونه رابطه عاطفی درستی بسازید ؟
 • آیا میدانید حتی تلاش یک نفره می تواند یک رابطه عاطفی را بهبود ببخشد ؟
 • آیا میدانید چگونه وقتی حواستان نیست، رابطه را سرد میکنید ؟
 • آیا فکر میکنید رابطه عاطفی که دارید ، دیگه درست بشو نیست ؟
 • آیا بلدید به خودتان نه بگوید ؟
 • و…

برای مشاهده جزئیات بیشتر بروی تصاویر کلیک کنید

شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ،
بن بست ارشاد ، پلاک 3 واحد 23

02122886458

info@ehsanehbeigi.com

Powered by 77066066.com

Designed by cyberisho.com